آیت الله اراکی

مجموعه جلسات آیت الله اراکی با عنوان نظام حکمرانی دینی

تالیفات آیت الله اراکی

فقه نظام اقتصادی اسلام

بنابر آنچه در جهان‌بینی سیاسی اسلام، و در فلسفۀ سیاسی اسلام تبیین شد در نظام سیاسی اسلام حاکمیت سیاسی حق مخصوص خداوند است، و هیچ آفریده‌ای بالذات از حق حاکمیت سیاسی برخوردار نیست.

فقه عمران شهری

در نظام عمران شهری اسلامی، فقه اسلامی است که محتوای ایدئولوژیک این نظام را تأمین می‌کند، و دانش فنّی مهندسی عمران است که تأمین کنندۀ شکل و قالب و صورت اجرایی این نظام است.

اصول فقه نوین

دراین کتاب ابتدا به جایگاه علم اصول و تعریف علم اصول و سپس به موضوع علم اصول پرداخته شده است و در ادامه معظم له به دیگر مباحث کلیدی علم اصول به طور مفصل پرداخته­ اند.

نظریه حکومت در اسلام

حاکمیت در حکومت دینی، هدفمند است و تربیت انسان و هدایت او به‌ سوی ارزش‌های والا را بر عهده دارد،‌ اما حاکمیت در حکومت‌های دموکراتیک اهداف متعالی مشخصی ندارد و جز به میل و گرایش تصمیم‌گیران، التزام و پایبندی ندارد

سایت شخصی آیت الله اراکی